Onze persoonsgeoriënteerde en artistiek geïnspireerde vorming realiseren wij aan de hand van de volgende vijf pijlers:

Artistiek onderzoek en proces

Elke leerling leert nieuwsgierig en onderzoekend kijken naar het werk van anderen, en verwerft daardoor vaardigheden om ook kritisch naar zichzelf en zijn of haar werk te kijken.

Leerlingen leren outside the box denken om zo tot unieke creatieve inzichten en producten te komen. Ze worden ook uitgedaagd om in heldere taal hun denk- en ontwerpprocessen onder woorden te brengen. Onze leerkrachten zijn sterk in coachend lesgeven en het geven van groeigerichte feedback.

Samen jezelf ontdekken

Elke leerling ontwikkelt zich tot een zelfbewuste, tolerante en sociale persoonlijkheid. We bieden een veilige en kansrijke omgeving voor leerlingen om zichzelf te ontdekken. We behandelen iedereen vanuit gelijkwaardigheid en er is respect voor ieders diversiteit.

Via een doelgerichte studieloopbaanbegeleiding ontdekt elke leerling waar hij of zij in uitblinkt en welke studiekeuze goesting in leren geeft.

We leggen een sterke nadruk op de sociale en communicatieve vaardigheden, zodat leerlingen ook elkaar kunnen helpen in hun groeiproces.

Engagement tonen

Elke leerling ontwikkelt zich tot een zelfredzaam, verantwoordelijk en maatschappelijk bewogen individu. We begeleiden leerlingen geleidelijk en veilig naar een groeiende mate van zelfsturing en verantwoordelijkheidszin.

Theorie en praktijk worden voortdurend aan elkaar gekoppeld. Via projectwerk, werkweken en maatschappelijk relevante lessen stimuleert elke leerkracht de leerlingen tot sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Vakdoorbrekend werken

Elke leerling verwerft de vaardigheden om bruggen te slaan tussen verschillende vakken, studierichtingen en personen en bereidt zich voor op een levenslange lerende houding. Tijdens  vakdoorbrekende projecten kunnen leerlingen proeven van andere kunsttakken en expressievormen ter verbreding van hun interesseveld.

Sterk netwerk

Elke leerling proeft van Antwerpse, nationale en internationale artistieke partnerschappen en krijgt de mogelijkheid om zichzelf en zijn of haar werk te tonen aan de buitenwereld. We zoeken actief naar samenwerkingsverbanden met artistieke partners, opdat leerlingen ook buiten de school ontwikkelkansen krijgen. Partners komen het leren op school verrijken. De school streeft ernaar om ook internationale projecten te ondernemen, zodat leerlingen gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot geëngageerde wereldburgers.